POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. PROTECCIÓ DE DADES

Cloud 101 SL amb CIF B87724910, ha adoptat les mesures i nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei 34/2002, de 11 de juny, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i els seus reglaments de desenvolupament. Les dades personals recaptades a través de www.datos101.com són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen a un fitxer titularitat de Cloud 101 S.L, que és així mateix la responsable de l'expressat fitxers. La cumplimentación del formulario de (consultas, contacto, pedido, presupuesto...) online incluido en el sitio o el envío de correos electrónicos u otras comunicaciones a Cloud 101 S.L, implica el consentimiento expreso del Cliente a la inclusión de sus datos de carácter personal en el referido fichero automatizado de Cloud 101 S.L. El Cliente puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión limitación del tratamiento, oposición y portabilidad, así como el derecho a retirar el consentimiento dado cualquier momento. El usuario también tiene derecho a reclamar a la agencia Española de protección de datos. Base jurídica que legitima el tratamiento de los datos es el consentimiento y ejecución del contrato. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa aplicable al efecto, mediante correo electrónico a la dirección info@datos101.com, ó por correo ordinario al domicilio social en Av manoteras 30, 2ª Planta C - 28050 - Madrid, ó por cualquier otro medio que permita reconocer la identidad del Cliente que ejercite cualquiera de los anteriores derechos. El citado fichero figura inscrito en el Registro General de la Agencia española de Protección de Datos ( www.agpd.es ), al que puede acceder el Cliente para comprobar la situación de aquellos.

2. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓ

La recollida de dades de caràcter personal es realitzarà a través de diferents formularis, és a dir, el publicat en la secció de www.datos101.com que recull les dades de Clients al Portal exclusiu de Clients i la resta de formularis a través dels quals clients i usuaris cedeixen les seves dades personals. Les dades personals recollides seran incorporades i tractades en el fitxer de Cloud 101 SL - CIF: B87724910, la finalitat és la promoció i venda dels seus productes, a més d'altres cessions previstes a la llei. L'òrgan responsable de l'fitxer és Cloud 101 SL, i l'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant del mateix és - Carrer Anabel Segura 10, 3ª Planta - 28108 - Alcobendas - Madrid. Tot això s'informa en compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. La Informació personal ( "Informació personal") està conformada per dades que poden usar per identificar, tant directament com indirectament, a un individu per al qual la informació és vàlida. La informació que podrem recopilar inclou el seu nom, número de telèfon, adreça de correu electrònic, preferències de contacte, ocupació i preferències de màrqueting. Datos101 no recopilarà alguna Informació personal sobre vostè, llevat que triï voluntàriament proporcionar-la a nosaltres o als nostres socis (per exemple, per subscriure a butlletins informatius i whitepapers, participar en enquestes, generar descàrregues de productes, registrar-se per esdeveniments de màrqueting i promocions o realitzar una sol·licitud de feina), atorgui el seu consentiment explícit, o llevat que sigui permès per la llei i les regulacions vigents. Vostè sempre pot "renunciar" en qualsevol moment a que li enviem qualsevol comunicació, a l'enviar-nos un correu electrònic "cancel·lar subscripció" i amb la informació de l'contacte que vulgui donar de baixa.

3. SECRET PROFESSIONAL

Totes les comunicacions privades entre Cloud 101 S.L i els clients / usuaris seran considerades com confidencials. A més, també tindrà la condició de confidencial la informació de qualsevol tipus que intercanviïn ambdues parts, la informació que ambdues parts acordin que té tal naturalesa i la informació sobre la informació confidencial. Recomanem a l'Client que no faciliti a tercers la seva identificació de Client, contrasenya o números de referència que, si escau, li proporcioni Cloud 101 SL, així mateix, per garantir que la protecció de l'secret professional entre Cloud 101 SL, i el Client / Usuari es preservi en totes les comunicacions, el Client / Usuari ha de procurar no revelar la seva informació confidencial a tercers excepte al seu advocat, i viceversa.

4. CESSIÓ DE INFORMACIÓ PERSONAL A TERCERS

Cloud 101 S.L, no ven, cedeix, arrenda ni transmet de cap manera, informació o dades de caràcter personal dels seus Clients / Usuaris a tercers

5. CANVIS EN LA POLÍTICA DE SEGURETAT I PROTECCIÓ DE DADES

Cloud 101 S.L, es reserva el dret de modificar la seva política de seguretat i protecció de dades de forma discrecional, en qualsevol moment i sense previ avís, sempre d'acord amb la legislació espanyola vigent en matèria de protecció de dades.

6. ÚS DE COOKIES.

Cloud 101 S.L, registra les adreces IP (que tota persona connectada a Internet té) per a fins exclusivament interns, com estadístiques d'accés Cloud 101 S.L, utilitza una galeta que únicament emmagatzema aquesta adreça IP de l'usuari com estadística d'accés. L'adreça IP per a un mateix usuari és diferent d'una connexió a Internet a una altra, de manera que el Client / Usuari no ha de preocupar-se per si Cloud 101 S.L "rastreja" els seus hàbits de navegació. En aquesta cookie no s'emmagatzema cap tipus de dada sensible com contrasenyes, adreça de correu electrònic ... etc., només l'adreça IP. Per a més informació visiti l'apartat de Política de Cookies

7. CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de el domicili de l'usuari. La nostra entitat es troba text complet del document (Associació sense ànim de lucre), inscrita al Registre Nacional d'Associacions Grup 1, Secció 1, número nacional 594.400, CIF G85804011, Carrer Castelló 24, Esc 1 2n esq., 28001 Madrid ( Espanya), telèfon (+34) 91 309 13 47 i fax (+34) 91 402 83 39(www.confianzaonline.es).

POLÍTICA DE SEGURETAT

1. SISTEMA DE GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ. SGSI

DATOS 101, conscient que la seguretat de la informació relativa als nostres clients és un recurs crític, ha establert un Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació d'acord amb els requisits de la norma ISO / IEC 27001 per garantir la continuïtat dels sistemes d'informació , minimitzar els riscos de dany i assegurar el compliment dels objectius fixats. L'objectiu de la política de seguretat és fixar el marc d'actuació necessari per protegir els recursos d'informació enfront d'amenaces, internes o externes, deliberades o accidentals, amb la finalitat d'assegurar el compliment de la confidencialitat, integritat i disponibilitat de la informació. L'eficàcia i aplicació de el Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació és responsabilitat directa de el Comitè de la Seguretat de la Informació, el qual és responsable de l'aprovació, difusió i compliment de la present Política de Seguretat. En el seu nom i representació s'ha nomenat un responsable de el Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació, que posseeix la suficient autoritat per exercir un paper actiu en el Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació, supervisant la seva implantació, desenvolupament i manteniment . El Comitè de Seguretat de la Informació procedirà a desenvolupar i aprovar la metodologia d'anàlisi de riscos utilitzada en el Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació. Tota persona l'activitat pugui, directament o indirectament, veure afectada pels requisits de el Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació, està obligada a l'acompliment estricte de la Política de Seguretat. En DATOS 101 s'implantaran totes les mesures necessàries per complir la normativa aplicable en matèria de seguretat en general i de seguretat informàtica, relativa a la política informàtica, a la seguretat d'edificis i instal·lacions i als el comportament d'empleats i terceres persones associada a DADES 101 en l'ús de sistemes informàtics. Les mesures necessàries per garantir la seguretat de la informació mitjançant l'aplicació de normes, procediments i controls han de permetre assegurar la confidencialitat, integritat, disponibilitat de la informació, essencials per a: •Complir amb la legislació vigent en matèria dels sistemes d'informació • Assegurar la confidencialitat de les dades gestionades per DADES 101. • Assegurar la disponibilitat dels sistemes d'informació, tant en els serveis oferts als clients com en la gestió interna. • Assegurar la capacitat de resposta davant de situacions d'emergència, restablint el funcionament dels serveis crítics en el menor temps possible. • Evitar alteracions indegudes en la informació. • Promoure la conscienciació i formació en seguretat de la informació. • Establir objectius i metes enfocats cap a l'avaluació de l'acompliment en matèria de seguretat de la informació, així com a la millora contínua en les nostres activitats, regulades en el Sistema de Gestió que desenvolupa aquesta política. CLOU101 S.L